زندگی را نخواهیم فهمید اگر...

زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گل های سرخ دنیا متنفر باشیم فقط چون در کودکی وقتی خواستیم گل سرخی را بچینیم خاری در دستمان فرو رفته است.

 
زندگی را نخواهیم فهمید اگر دیگر آرزو کردن و رؤیا دیدن را از یاد ببریم و جرأت زندگی بهتر داشتن را لب تاقچه به فراموشی بسپاریم. فقط به این خاطر که در گذشته یک یا چند تا از آرزوهایمان اجابت نشدند.

 
زندگی را نخواهیم فهمید اگر عزیزی را برای همیشه ترک کنیم فقط به این خاطر که در یک لحظه خطایی از او سر زد و حرکت اشتباهی انجام داد
/ 0 نظر / 17 بازدید