تا زمانی.....

تا زمانی که می توانید سخن بگویید، بگذارید کلامتان مهرآمیز باشد!
 
تا زمانی که ذهنتان کار می کند، اندیشه های پاک و تابناک داشته باشید!
 
پیش از آن که دستهایتان از حرکت باز بماند، هر اندازه که می توانید ببخشید!
 

و از همه مهم تر، بیایید سرای خود را تا زمانی که چراغ آن هنوز می سوزد، آماده و به سامان کنید!

/ 0 نظر / 17 بازدید