کلمات پرمعنا و پرکاربرد

سازنده‌ترین کلمه گذشت است … آن را تمرین کن.
پرمعنی‌ترین کلمه ما است … آن را به کار ببر.
عمیق‌ترین کلمه عشق است … به آن ارج بنه.
بی رحم‌ترین کلمه تنفر است … از بین ببرش.
سرکش‌ترین کلمه حسد است … با آن بازی نکن.
خودخواهانه‌ترین کلمه من است… از آن حذر کن.
ناپایدارترین کلمه خشم است… آن را فرو ببر.
بازدارنده ترین کلمه ترس است … با آن مقابله کن.
با نشاط‌ترین کلمه کار است … به آن بپرداز.
پوچ ترین کلمه طمع است … آن را بکش
/ 0 نظر / 23 بازدید